GSM telefonie,
verzwakkende werking onderschat

Geschreven door Alexander Wijnen


Dit artikel is ongewijzigd overgenomen van een publicatie in 1999. Hierdoor is een deel van de informatie niet meer up-to-date. Portaliet, de voorloper van de Mobiel Verbinding, waarmee de straling van de mobiele telefoon geneutraliseerd kan worden, is pas na het schrijven van dit artikel ontwikkeld. Inmiddels is de stralingsdruk nog vele malen hoger dan het geval was in 1999. De oplossingen die in dit artikel genoemd worden zijn dan ook niet meer afdoende. De Neutralisatie Verbinding huis, die je ook buitenshuis beschermt, en de Mobiel Verbinding zijn krachtig genoeg om deze straling te neutraliseren.

Keerzijden

Dat de geneugten van de hedendaagse technologische verworvenheden ook keerzijden hebben, mag inmiddels als bekend worden verondersteld. De invloeden van bijvoorbeeld hoogspanningsleidingen, beeldschermen en radio-zendstraling zijn al vaak onderzocht en kunnen door gevoelige mensen ook duidelijk worden ervaren.
De laatste jaren is daar een nieuwe invloed bij gekomen, die van GSM-telefonie. Zoals het zich laat aanzien is de invloed van deze vorm van communiceren zo groot aan het worden dat het nu al tot één van de meest belastende elementen van onze tijd kan worden gerekend.

Tweeledig

GSM-straling beïnvloedt ons op twee manieren

 • De invloed van de telefoon op de gebruiker
 • De stralingsbelasting afkomstig van de zendmasten

Hieronder worden beide aspecten nader belicht.

De invloeden van de mobiele telefoon op de gebruiker

Over de invloed van het gebruik van de mobiele telefoon zelf wordt op dit moment veel onderzoek gedaan en de tot dusver getrokken conclusies zijn weinig geruststellend.

 • Bij laboratorium muizen, die onder absoluut gelijke omstandigheden gehouden werden, bleek dat het kankerpercentage bij de laboratoriummuizen die aan GSM-straling werden blootgesteld 2,4 maal zo hoog was als bij de controlegroep.[1]
 • Er wordt ook een verband gezien tussen deze vorm van straling en storingen in het korte termijn geheugen. Een experiment waarbij vrijwilligers gedurende perioden van een half uur aan microgolven werden blootgesteld die gelijk waren aan die van mobiele telefoons (915 MHz) gaf aan dat deze vrijwilligers slechter scoorden in een eenvoudige psychologische test dan hun collega-vrijwilligers die niet aan deze straling waren blootgesteld.[2]
 • Een groeiende groep wetenschappers en artsen heeft laten weten dat zij naar aanleiding van de meeste recente onderzoeksresultaten het gebruik van mobiele telefoons hebben terug gebracht tot een minimum of uitsluitend nog met een oordopje telefoneren, zodat de stralingsbron (de telefoon) tenminste niet direct tegen het hoofd hoeft te worden gehouden.[3]

Bovengenoemde effecten op het korte termijn geheugen hebben met name betrekking op de gebruikers van de telefoons zelf. Hoewel er waarschijnlijk ook een effect is op iedereen in de directe omgeving van de beller.

Neutraliseren

Uiteraard hebben we gekeken naar de wijze waarop deze invloed te neutraliseren is met behulp van de producten Ozaliet (de voorloper van de Vitalisatie Verbinding) en Benzoliet (de voorloper van de Neutralisatie Verbindingen). [4]. 
Het blijkt dat de negatieve invloed van de batterij volledig verdwijnt nadat deze langs een verpakking Benzoliet is gehaald of opgeladen is met ontstoorde elektra. Toch is hiermee de verzwakkende werking van de telefoon nog niet verdwenen. Wat resteert is de invloed die de uitwisseling tussen telefoon en zendmasten op de gebruiker heeft. Hierdoor wordt telkens weer nieuwe, verstorende, energie naar de beller toe gezonden.
Proeven met de kinesiologische armtest geven aan dat als de beller wat Ozaliet bij zich draagt in de vorm van een Ozaliet hanger deze invloed wordt opgeheven.

Stralingsbelasting afkomstig van zendmasten

Naast de stralingsdruk op de gebruiker van de mobiele telefoon is er sprake van een toename van de zogenaamde etherbelasting[5] door de overal geplaatste GSM-zendmasten.
Om te telefoneren wordt het geluid van de menselijke stem omgezet in pulsjes (elektromagnetische signalen) die via een hoogfrequente elektromagnetische (EM) draaggolf vervoerd worden naar de ontvanger waarna de pulsjes weer terugvertaald worden in verstaanbaar geluid.
Voor de techneuten: het Europese GSM-net (GSM: Global System for Mobile communication) maakt gebruik van draaggolven op de frequenties van 900 en 1800 Megahertz met een vermogensdichtheid van 0.01 milliwatt per vierkante centimeter en een pulsmodulatie van 214 Hz. GSM zenders werken in Nederland op een vermogen tot 1.5 megawatt. In een beperkt aantal gevallen worden de masten gedeeld door de aanbieders. Juist in deze gevallen is er sprake van een verdubbeling of verdrievoudiging van het zendvermogen.

Plaatsingsbeleid ontbreekt

Om mobiele telefoons overal bereikbaar te maken zijn netwerken van zenders en steunzenders nodig die gezamenlijk elke vierkante meter van Nederland bedekken. Omdat we niet langer met één maar met vijf (!) telecommunicatie bedrijven te maken hebben betekent dit dat er ook 5 landelijk dekkende netwerken moeten komen. Deze vijf netwerken zijn tussen 1998 en 2000 gerealiseerd.
Het gevolg hiervan is dat langs snelwegen (bij verkeersknooppunten en benzinestations), op hoge gebouwen en zelfs op kerken zendmasten worden geplaatst zonder dat men op dit moment kan overzien wat hiervan de gezondheidsrisico's op langere termijn zijn. Er ontbreken wettelijke regels die gemeenten kunnen gebruiken bij het verstrekken van plaatsingsvergunningen. Sterker nog: in veel gevallen worden de masten zonder vergunning geplaatst. Juist door het ontbreken van duidelijke richtlijnen en een tekort aan ambtelijke capaciteit worden de zenders in zulke gevallen gedoogd.
De gemeente Haarlemmermeer vormt de enige positieve uitzondering op dit moment. Hier zijn richtlijnen opgesteld die een duidelijk plaatsingsbeleid mogelijk maken.[6]


Voor de eigenaren van hoogbouw waarop de masten worden geplaatst is het een aantrekkelijke aanvulling op hun inkomsten. Er worden bedragen tussen de fl. 6.000,- en fl. 30.000,- per mast per jaar betaald door de telecom-bedrijven.
Naar het schijnt betracht de KPN (voorheen PTT) nog enige terughoudendheid met betrekking tot het plaatsen van masten in woonwijken. De nieuwkomers in deze markt lijken echter maar één zorg te hebben en dat is om zo snel mogelijk een landelijk dekkend netwerk op te zetten.

Invloed op omwonenden

Vanuit energetisch oogpunt bekeken is een GSM-zender een krachtige bron van EM-straling die een bolvormig veld produceert dat weliswaar enigszins gericht wordt maar waarvan een deel rechtstreeks naar beneden straalt. Deze straling heeft vooral een sterke invloed in alle woningen die zich op de bovenste woonlaag van een flat bevinden. In combinatie met de al aanwezige elektrosmog treedt hierdoor een cumulerend effect op wat duidelijk verzwakkend op de mens inwerkt. Ook wanneer men op relatief korte afstand (+/- 100 meter) van twee of meer zendmasten vandaan woont, is er sprake van een sterk vergrote stralingsdruk.

Normaal gesproken kunnen de in een woning aanwezige stoorvelden, inclusief geopathogene belasting[7], elektrosmog en etherbelasting, geneutraliseerd worden met behulp van het product Benzoliet. Hiertoe wordt in de meeste gevallen Benzoliet geplaatst op gas, water en elektriciteitsmeters. Door de toename van de GSM-stralingsdruk is dit in een groeiend aantal gevallen echter niet meer afdoende en is het extra plaatsten van één (of soms meerdere) ontstoringseenheden Benzoliet noodzakelijk om tot een goed resultaat te komen.

Conclusie

Onze behoefte om op ieder moment van de dag overal bereikbaar te zijn, heeft ons opgezadeld met wat misschien wel één van de meest verzwakkende invloeden van de moderne tijd zal blijken te zijn. Het valt te verwachten dat de gevolgen op lange termijn pas naar voren zullen komen als het kwaad al geschiedt is. 

In tegenstelling tot het gebruik van asbest als bouwmateriaal en de magnetron in de keuken gaat het hier niet om invloeden die alleen betrekking hebben op degene die er mee werken. Iedereen in de dichtbevolkte gebieden van de geïndustrialiseerde wereld heeft immers te maken met de straling van GSM-zenders.

 

In afwachting van het moment waarop de mens onder invloed van de energieën van de kosmische dag in staat zal zijn afdoende oplossingen te vinden voor de problemen die zij gecreëerd heeft in de kosmische nacht zal ieder voor zichzelf alert moeten blijven op de gevolgen van onze technische en technologische verworvenheden. Het zal ons onderscheidingsvermogen aanscherpen.

Iedereen kan naast het toepassen van neutraliserende producten als Benzoliet en aura-versterkende producten als Ozaliet zichzelf energetisch beschermen tegen deze externe invloeden. Denk hierbij onder andere aan de kracht van voedende, positieve gedachten.

Er is dan ook geen reden voor angst. Ik ben van mening dat het hogere doel hierachter is dat we allemaal, op individueel niveau, alert worden gemaakt op de keerzijden van onze ontwikkelingsweg. En dat we bewust hiervan, wijzer en meer in overeenstemming met de kosmische wetmatigheden onze weg in een andere richting zullen vervolgen. Individueel en als mensheid in z'n geheel.


Alexander Wijnen

Aquarius Wholism

April '99

Geraadpleegde literatuur

 • Woelderen, van Ir. B.F. (1997) Totale Aura-bescherming door Ozaliet en Benzoliet.
 • Velden van der P.N.C. (1996) Resultaten van een ziekteverzuimonderzoek bij een Nutsbedrijf over een periode van 30 maanden na plaatsing van Benzoliet.
 • Rose W-D (1990). Elektro stress. Ankh-Hermes BV, Deventer ISBN 90-202-5221-6.
 • Bueno Mariano (1990) Stoorvelden in onze woning. Ankh-Hermes BV, Deventer ISBN 90-202-5223-2
 • Teul Gerrit (2000) GSM-straling, nieuwe feiten en inzichten. Sigma Press bv, Tilburg, ISBN: 90-6556-158-7
 • Lindeman E. (1996) Ziekmakende woningen. Aviterra, Hilversum, ISBN: 90-9006761-2
 • Langedijk Pieter (1996) Gevoeligheid, hoe ga je ermee om. Ankh-Hermes bv, Deventer, ISBN: 90-202-0002-X
 • Hemelrijk Henk, Elektrosmog/elektrostress A.V.C., Emmeloord
 • Dit artikel is mede tot stand gekomen op basis van informatie van de Stichting Meldpuntennetwerk Gezondheid en Milieu. Deze stichting registreert klachten in relatie tot milieuaspecten. Centraal meldpunt: mw. drs. M. Verheuvel tel: 010 - 4558201.

Voetnoten

[1] The Adelaide Hospital Research
[2] Bristol Royal Infirmary (Groot Brittanië)
[3] BBC Online Network News (1-3-99) en The Sunday Times (28-2-99)
[4] Ozaliet en Benzoliet bestaan uit zeezout dat met behulp van een piramide is geprogrammeerd. Benzoliet is ontwikkeld om de verzwakkende werking van omgevingsstraling, vooral afkomstig van onze technologische ontwikkelingen, te neutraliseren. Ozaliet is ontwikkeld om de indruk die deze verzwakkende omgevingsstraling tijdens ons leven op ons heeft achtergelaten zo snel mogelijk op te heffen. Het helpt ons om beter in onze kracht te komen, waardoor we ons beter kunnen ontwikkelen.
[5] Etherbelasting: verzameling van verschillende soorten verzwakkende straling die gebruik maken de ether; radar, radio- en tv-zendstraling, satellietverbindingen en mobiele communicatie middelen.
[6] Gemeente Haarlemmermeer afd. voorlichting (023-5676248).
[7] Geopathogene belasting: de belasting die ontstaat door de invloed van ziekmakende straling afkomstig uit de aarde.